مردان کوتاه قد زودتر طاس می شوند

احتمال طاسی در بین مردانی که قد کوتاه و پوست روشنی دارند بیشتر از سایر افراد است.محققان در دانشگاه بُن