صورت بیضی شکل دارید این سبک های کوتاهی مو را از دست ندهید (بخش اول)

صورت بیضی شکل  میدونید چیه؟ صورت بیضی شکل یکی از اکثریت صورت های عاشقانه است.  شما میتوانید مدل کوتاهی مو متفاوتی