پاک کردن رنگ مو به سادگی

ایا دوست  دارید رنگ موهایتان را پاک کنید ولی در این کار مهارت ندارید؟پاک کردن رنگی که دوست ندارید اصلا سخت نیست.