نقش زیبایی ظاهری در دوام بیشتر ازدواج

درست است که برای زیبایی یک سری استانداردها وجود دارد،اما زیبایی ظاهری تقریبا امری سلیقه ای است.ممکن است یک فرد