چه کسانی باید از دئودورانت و چه کسانی باید از ضد عرق استفاده کنند؟

پیش از هر چیزی باید بدانیم که دئودورانت و ضدعرق، دو نوع محصول متفاوت هستند. پس اگر مشکل شما فقط