در مقابل عوارض یائسگی چگونه برخورد کنیم؟

۰ یائسگی هم مانند دیگر دوره های زندگی جزئی جدا ناپذیر از یک زندگی زنانه است. تنها چیزی که باید