وقتی پوست عصبی می شود…

پوست انسان ارتباط نزدیکی با سیستم مغز و اعصاب و سیستم ذهنی و روانی دارد   مهسا سال هاست که